Onze impact

Onze huidige manier van doen bereikt zijn grenzen. De groei van de wereldbevolking, de schaarste aan hulpbronnen en de opwarming van de aarde als gevolg van de CO2-uitstoot hebben een enorme impact op mens & milieu. Hierbij is de gebouwde omgeving wereldwijd verantwoordelijk voor ca. 39% van de CO2-uitstoot, 40% van het energieverbruik, 40% van bouw- en sloopafval en > 33% consumptie van de mondiale grondstoffen

Het roer moet radicaal om. Het reduceren van onze ecologische voetafdruk is hoofdprioriteit. Wij omarmen dan ook een holistische werkwijze om dit doel te bereiken. Vastgoed is meer dan alleen een investering.

Met veel energie en toewijding zijn wij iedere dag bezig om deze radicale omslag te maken. Iedere actie en handeling toetsen wij dan ook aan onze 3 hoofdpijlers: People, Planet en Prosperity. Voldoet een actie of handeling hier niet aan dan gaan wij terug naar de tekentafel of doen wij niet mee.  

Let's make a Better World

PEOPLE - Onze Gemeenschap, Onze Focus

Wij bouwen niet alleen structuren, wij creëren (inclusieve) gemeenschappen met aandacht voor de behoeften en levensstijlen van de mensen die erin zullen wonen en werken. Eerst de mensen en dan de technologie. Als mensen kunnen groeien dan groeit iedereen. Binnen de pijler People leggen wij Iedere handeling en project langs onze 3 projectambities.

Ontwerpen en bouwen van vitale, veilige en gezonde leefomgevingen

In onze ontwikkelingen staan het creëren van gezonde woon, werk en leefomgeving centraal. Omgevingen waarin mensen zich volop kunnen ontplooien en die die aanzet tot een actieve leefstijl. Wij creëren omgevingen welke mensen stimuleert om gezond te zijn en blijven: fysiek, sociaal en mentaal

Dit doen wij o.a. door veel aandacht te besteden aan een gezond binnenklimaat, door het stimuleren van beweging (o.a. trapgebruik), het stimuleren van (sociale) interactie door goede verblijfs- en ontmoetingsplekken en het faciliteren van meer dan voldoende daglicht (uitzicht).

Al onze handelingen laten wij onafhankelijk toetsen en certificeren door de meest toonaangevende certificeringen zoals BREEAM & WELL.

Participatie & placemaking

Een nieuwe woon, werk en leefomgeving wordt in de regel beter als toekomstige gebruikers hier invloed op kunnen hebben. Op gebouwniveau kunnen dit de (toekomstige) gebruikers zijn terwijl dit op gebiedsniveau de bestaande gebruikers zijn. Het primaire doel van participatie & placemaking is om:

 • De belangrijkste partners en stakeholders identificeren
 • Te verbinden met de lokale context en stakeholders
 • Het verzamelen van data (wensen en behoeftes) om deze te analyseren en vertalen naar concrete oplossingen
 • Het reflecteren van de effecten van ontwerp interventies met stakeholders
Eerlijk Zakendoen

Integer en eerlijk zakendoen is ons kompas voor succesvolle samenwerkingen. Het realiseren van eerlijk werk reikt in onze ogen verder dan onze primaire taak. Het gaat hierbij ook om eerlijke en verantwoorde arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen. Wij proberen, daar waar mogelijk, de arbeidsomstandigheden in door ons toegepaste productieketen ook zo eerlijk en verantwoord mogelijk te houden door hier goed onderzoek naar te doen.

Impact People EYE Real Estate
Impact Plamet EYE Real Estate

PLANET - Duurzaamheid in elk detail

Om onze planeet ook een fijne, gezonde en leefbare plek voor de toekomstige generaties te laten zijn moeten we anders denken en handelen. Wij zullen onze ecologische voetafdruk moeten verkleinen. Verder kijken dan de huidige Take, Make & Waste economie. Wij zijn hier iedere dag met veel energie en toewijding mee bezig. Binnen de pijler Planet leggen wij Iedere handeling en project langs onze 4 projectambities.

Energiepositief en Zero Carbon

Het energiegebruik neemt toe en fossiele brandstoffen raken op. 40% van het energieverbruik vindt plaats binnen de gebouwde omgeving. Die moet in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. Daarnaast zullen wij de CO2- uitstoot binnen onze sector in 2050 gereduceerd moeten hebben naar een nuluitstoot. Dit zonder compensatie. Dit geldt voor gehele levenscyclus van elk gebouw. Dit heeft dan ook een enorme impact op de manier waarop wij onze gebouwen ontwikkelen & bouwen, het (energie) gebruik van de eindgebruikers, hoe de hele industrie georganiseerd is en hoe wij als organisatie opereren. Om de doelen in 2050 te behalen stellen wij onszelf de volgende doelstellingen:

 • Iedere (nieuwbouw)ontwikkeling dient minimaal energiepositief te zijn voor het gebouwgebonden energieverbruik
 • Iedere nieuwe (nieuwbouw)ontwikkeling dient minimaal 5% minder CO2-uitstoot te hebben dan de laatste door ons gerealiseerde nieuwbouwontwikkeling
Circulair ontwerpen, bouwen en beheren

Van een lineaire economie (Make, Take & Waste) naar een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Het afval is de nieuwe  en levensduurverlengende grondstof. Om dit doel te bereiken is er in de gehele toeleveringsketen een technische, economische en culturele gedragsverandering nodig. Dit is niet makkelijk maar wel hard nodig. Hoe wij circulair ontwerpen toepassen en (onafhankelijk) meetbaar en toetsbaar maken? Dit doen wij o.a. aan de hand van de volgende indicatoren:

Voorbeeldproject

Klimaatadaptief en inclusief ontwerpen, bouwen en beheren

We kunnen er niet omheen. Het klimaat veranderd en veranderd snel. Dit heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Hogere temperaturen, langere perioden van droogte, toename van extreem weer (o.a. stortregen), tekorten aan drinkwater, afname biodiversiteit. Een kleine greep uit de gevolgen van de klimaatverandering. Wij leveren graag een positieve bijdrage aan het verkleinen en omarmen van de impact van klimaatverandering. Hoe wij dit o.a. doen?

 • Toepassen van waterberging op gebouw- en/of gebiedsniveau

 • Reductie hittestress door de toepassing van o.a. groende daken/ gevels, de inrichting van de openbare ruimte (groen, wadi’s ed.)

 • Herstel van de biodiversiteit door de toepassing van natuurlijke materialen, het aanbrengen ecologische voorzieningen

Duurzame mobiliteit

De druk op de beschikbare ruimte is en wordt steeds groter. Een van de kansen om de de beschikbare ruimte efficiënt te benutten is het aanbieden van deelmobiliteit (shared economy). Van bezit naar gebruik. Per opgave bekijken wij welke mogelijkheden en ruimte er voor duurzamen deelmobiliteit is. Van auto, tot (bak)fiets, scooter en meer

PROSPERITY- Slim Investeren, Beter Leven

Wij streven naar bredere maatschappelijke en duurzame welvaart. Onze investeringen zijn niet alleen gericht op winst, maar ook op welvaart voor u en de gemeenschap. Wij omarmen innovatieve financiële modellen en benaderingen die zowel onze investeerders als de gemeenschappen die we bedienen ten goede komen. Hoe wij dit proberen te doen?

 • Social return: Wij stimuleren arbeidsparticipatie en meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Wij leveren graag een positieve bijdrage aan de lokale economie en bedrijvigheid door deze te betrekken bij de betrekken bij de planvorming en festiviteiten
 • Door educatie, sponsoring en opleidingsplaatsen (indien beschikbaar)
Impact Prosperity EYE Real Estate