Lens van een camera tegen een zwarte achtergrond.

Integriteit

Disclaimer

Ondanks het gegeven dat EYE Real Estate BV voor volledige openheid en transparantie staat blijkt het toch noodzakelijk een aantal basis spelregels met elkaar af te spreken. De spelregels voor het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie zijn verwoord in deze disclaimer en zijn van toepassing op deze website www.eyerealestate.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website ontleend worden. Hoewel EYE Real Estate BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en het gebruik van betrouwbaar geachte bronnen, kan EYE Real Estate BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EYE Real Estate kan ook niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. EYE Real Estate BV wijst iedere aansprakelijkheid (direct & indirect) ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

EYE Real Estate BV maakt gebruik van links naar websites van derden die niet door EYE Real Estate beheerd worden. EYE Real Estate BV kan dan ook geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is dan ook voor eigen risico van de bezoeker van deze website.

Informatie gebruiken

EYE Real Estate BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Hieronder worden de teksten, grafisch materiaal en logo’s (niet limitatief) verstaan. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EYE Real Estate BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie wijzigingen

De op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de inhoud van deze disclaimer, kan ten allen tijden wijzigen zonder dat hiervan een nadere aankondiging gedaan wordt.

Elektronische communicatie

EYE Real Estate kan er niet voor in staan dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische communicatie tijdig ontvangen en verwerkt worden. EYE Real Estate BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van niet tijdige ontvangst en/of verwerking van de aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische communicatie.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.