Smart Building
smart building

MEER DAN BIG DATA & TECHNOLOGIE

Big data & technology, oftewel een Smart Building, zijn hot!

Maar is big data en alle technologie daaromheen wel de magische oplossing voor de werkelijke gebruikersbehoefte? Of worden data en technologieën ons opgedrongen door de markt? Vertrouwen wij eerder op meetbare (koude) data dan op niet- kwantificeerbare data zoals emoties en verhalen?

Om deze relevante vragen te kunnen beantwoorden is het goed eerst een beter beeld te krijgen van een Smart Building. Wat is een Smart Building nu eigenlijk? Wat kan het opleveren? Waar liggen de grote uitdagingen?

Wat levert het lezen van deze blog je als HR, CEO, CTO of COO professional op? Een integraal overzicht van de kansen en uitdagingen die komen kijken bij de keuze en implementatie strategie van een smart building. 


1. Een Smart Building is meer dan data en technologie

Vraag het je collega’s, familie en vrienden: een smart building wat is dat eigenlijk? De kans is groot dat zij het volgende antwoorden: Dat is toch een door techneuten ontwikkeld gebouw welke vol zit met gadgets, apps en sensoren die ik met een smartphone kan bedienen (IoT - Internet of Things). Sensoren en systemen die continue data verzamelen (big data) over gebruikers en gebouw gebonden activiteiten. Een soort Google Analytics. Heb je de vraag gesteld en kloppen de uitkomsten enigszins? 

''Een gebouwinfrastructuur die automatische proces & product aansturing faciliteert & centraal ontsluit''

Is dit wat een smart building moet zijn? 

In mijn ogen is een smart building veel meer dan dat. Een smart building mag niet alleen een technologische machine zijn. In de meest ideale situatie bestaat uit Smart Building uit de volgende 5 hoofdpijlers:

blog smart building_De pijlers

1. De mens centraal: 

Een omgeving waarin gebruikerswaarde, (werk)geluk & gezondheid van mens & omgeving centraal staan. Het ontwerpen en managen van een energie neutrale en gezonde lifestyle omgeving waar mensen graag willen zijn. 

2. Stedelijke innovatie

Naadloze overgang tussen publieke en private omgevingen waar leefbare, slimme, sociale en veilige verbindingen gelegd worden. Het integreren en gebruiken van gedeelde infrastructuren en gemeenschappen op het gebied van mobiliteit, energie en lokale voorzieningen. 

3. Lean & mean procesvoering

Sturen op ketenintegratie. Data en digitale technieken integraal inzetten om tot een zo efficiënt en effectief mogelijke procesgang te komen. Dit door de integrale toepassing van onder anderen blockchain, robots, VR/AI, BIM en dergelijke. Resultaat: 40% snellere doorlooptijd en 25% kostenreductie.

4. Gebouw als dienst 

Het hoofddoel, de prestaties (kpi’s) vastzetten, maar de weg ernaartoe flexibel inrichten. Betalen voor de diensten en prestaties in plaats van producten. De producten moeten hun waarde bewijzen tijdens de gebruiksfase. Pay per lux is hier een mooi voorbeeld van. 

Is dit realistisch? Ik ben ervan overtuigd. We leven immers in een wereld waarin de technologie, de data en de kennis aanwezig is. Het echte potentieel zit nu in het leggen van de verbindingen. 

Zijn dit makkelijke stappen? Nee! Cultuur, gedrag en systeemverandering is allesbepalend voor het succes. Dit vraagt lef, partnerships, doorzettingsvermogen en lange termijn denken op basis van nieuwe businessmodellen. Het kunnen loslaten van oude patronen en gewoontes.

5. Nieuwe productstandaard

Een circulair, efficiënt en flexibel mixed- use gebouw met toekomstwaarde. Dit door slimme en modulaire technologieën, ontwerp en bouwmethoden vroegtijdig te verbinden. In waarde in plaats van kosten denken. Datacollectie slim inzetten door niet alleen te sturen op actuele (gebouw) data maar ook op accurate voorspellende data (machine learning). Een mooi voorbeeld is het project van de dutch mountains.


 

2. Wat een Smart Building oplevert?

In mijn vorige blog, de toekomst van werk, schreef ik onder andere dat het voor een werkomgeving belangrijk is om mee te bewegen met de behoeften en hartslag van uw organisatie. Welke inzichten en bijdragen kunnen smart buildings je hierbij onder anderen  opleveren? 

Op centraal gebouwniveau:

 • Inzicht & overzicht in temperatuur, energieverbruik;
 • Inzicht & overzicht gebouwgebruik, bezetting gedurende de dag, de week en dergelijke;
 • Inzicht & overzicht status gebouwinstallaties en mogelijke (opkomende) storingen;
 • Inzicht & overzicht liftgebruik en wachttijden

Op decentraal gebruikersniveau:

 • Persoonlijke licht- en klimaat voorkeursinstellingen en persoonlijke bediening; 
 • Ruimtereservering systeem; 
 • Automatische lokalisatie en aansturing audiovisuele apparaten op basis voorkeuren;
 • Plekken & collega’s snel kunnen lokaliseren (3D map);
 • Digitale persoonsherkenning via telefoon, voice, gezichtsherkenning e.d. (beveiliging);
 • Inzicht & overzicht verbruik, voorraadbeheer van bijvoorbeeld printers, cateringaanbod e.d;
 • Automatiseren van afleidende taken;

''Innovatie draait om technologie waarmee we kunnen samenwerken om ons potentieel te vergroten'' - Michael Zappa

Indien goed en integraal ontworpen dan zullen de gebouw- en gebruikers gebonden toepassingen resulteren in:

 • Toename van werkgeluk medewerkers door afname van ergernissen door afleidende (extra) taken; 
 • Productiviteitstoename medewerkers; 
 • Verlaging van beheer- en onderhoudskosten door automatisering en tijdige signalering; 
 • Verlaging van (facilitaire) bedrijfskosten door efficiëntere bedrijfsvoering; 
 • Minder afval & energieverspilling; 
 • Beschikbaarheid van slimmer & real time gereedschap voor interne besluitvorming; 
 • Reductie van aantallen benodigde gebouw gebonden m2

Een leuk voorbeeld van een bedrijf welke de gebruikers functionaliteiten centraal via een app ontsluit is Office App.


 

3. De uitdagingen bij een Smart Building

Nieuwe toepassingen en technologieën gaan gepaard met het ontstaan van nieuwe en nog niet beantwoorde vragen en maken van fouten. Bent u een persoon of organisatie die voor 100% veiligheid gaat? Dan is een Smart building waarschijnlijk nog niks voor u. 

In de kern zijn de grootste uitdagingen bij Smart Buildings de volgende:

Blog smart building_De uitdagingen

1. Privacy & beveiliging 

De AVG, datalekken bij Facebook en hacking. Het roept allemaal vragen op.
 
Wie is de eigenaar van welke data? Wat is het doel van de data verzameling?  Welke data mag je wel en niet verzamelen? Hoe voorkomen wij dat, soms gevoelige (persoonsgebonden) informatie, in verkeerde handen valt? Hoe voorkomen wij ervoor dat datamodellen niet discrimineren? Hoe voorkomen wij discriminatie op basis van data? 

Vind je dit interessante en relevante vragen? Neem dan even de tijd om de film van Elon Musk, Do you trust this computer te kijken. 

Niemand wil toch tijdens het functioneringsgesprek voorgelegd van zijn leidinggevende de vraag voorgelegd krijgen waarom je zoveel gebruik maakt van het toilet of waarom je niet productief genoeg bent, omdat je zoveel tijd in het restaurant of de lobby doorbrengt?

Allemaal relevante vragen waarop wij met elkaar een antwoord moeten vinden. Technisch is veel op te lossen door bijvoorbeeld het anonimiseren van data (end- to end encryptie), netwerksegmentatie & firewalls of datamapping. Doen wij dit dan ontstaat weer de vraag of de dan verzamelde data nog wel voldoende waarde heeft en of netwerksegmentatie en firewalls nu wel de zo gewenste eenvoud opleveren of dat deze juist weer voor hogere kosten zorgen. Ik ga hier graag het gesprek aan met IT- experts.

2. Menselijke maat, cultuur & gedrag

Technologie en big data lijkt menselijke relaties tot een commodity terug te brengen. Wij leven en ademen data en technologie. Wij lijken wel meer te gaan vertrouwen op meetbare en direct kwantificeerbare zaken als emoties en gevoelens. Wij zijn de menselijke maat en welbevinden een beetje uit het oog aan het verliezen. Mijn inziens een zorgelijke situatie.  

Keerzijde kan zijn dat de mens de technologische veranderingen vanuit angst eerder zal gaan remmen dan omarmen. Willen wij wel werken en leven in technologische machines waarin wij onze identiteit weggeven? Raken wij niet overbodig omdat ons werk door computers en robots overgenomen gaat worden? Relevante vragen en gevoeligheden welke bespreekbaar gemaakt moeten worden binnen organisaties om draagvlak te creëren. 

Mijn voorstel: Blijf technologie als een middel en geen doel op zich zien. De menselijke factor blijft key bij het maken van nuances en nemen van besluiten. Slimmer gereedschap kan hier een goede bijdrage in leveren.

3. Eenvoud, schaalbaarheid en eigenaarschap 

De echte waarde van technologische toepassingen zit in de opbouw, functionaliteit en schaalbaarheid. De core infrastructuur, ook wel het platform genoemd. De hier te maken keuzes en uitdagingen zijn allesbepalend voor het bereiken van de beoogde doelen en soepele plug en play omgeving.  

Blog smart building_IOT solutions

Waar ontstaan de echte uitdagingen?

Eenvoud: Een lerend, toegankelijk en schaalbaar IoT platform. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld IBM, Microsoft Azure, Google. Bij voorkeur is dit een open source platform waarin meerdere apparaten en systemen met elkaar kunnen communiceren (zenden en ontvangen van data). Onafhankelijk van de gekozen provider of gehanteerde devices. Niets zo vervelend als systemen of devices die niet dezelfde applicaties ondersteunen of met elkaar kunnen communiceren. Afscherming van concurrentie maakt dit nog uitdagend. Een mooi voorbeeld hier is Tesla dat voorvechter is van een open source beweging. Door ideeën te delen met anderen verandert Tesla het ecosysteem van een stoplicht naar een rotonde waarbij iedereen direct kan doorrijden. Minder naar processen en korte termijn doelen kijken. Geen oplossingen voor vandaag zonder naar morgen te kijken. Gedeeld eigenaarschap zal hier een cruciale rol in gaan spelen. Past dit in onze polder en afrekencultuur? 

Schaalbaarheid: IP- netwerken, veelal aanwezig in bestaande werkomgevingen, zijn vaak minder schaalbaar vanwege datapunt limieten binnen het netwerk. Hier ontstaat dan vaak maatwerk oplossingen die ook weer ongewenste bijwerkingen met zich meebrengen (complex, wirwar van systemen en protocollen, storingsgevoeligheid neemt toe etc.)

Eigenaarschap: Noodzaak tot algemene (gebruikers) acceptatie binnen een organisatie van het gekozen platform en daarmee de hardware en softwareapplicaties. Dit vraagt in veel gevallen cultuur- en gedragsverandering. Doe je dit niet dan gelden dezelfde risico’s als bij voorgaand punt. Hier nog niet gesproken over de betrouwbaarheid en daarmee de waarde van data.

Gedrag: Wil je echte impact kunnen uitoefenen dan is het van belang dat er geen sprake is van semi- slimme oplossingen welke als gevolg van gemak (gedrag) teniet worden gedaan. Bijvoorbeeld duurzaamheid als belangrijke pijler onder de bedrijfsstrategie. Praktische invulling middels elektrische laadpalen. Vervolgens is de opgewekte elektriciteit afkomstig van door kolencentrales opgewekte stroom. Is dit duurzaam?

4. Stedelijke innovatie

Als eerder aangestipt in deze blog maakt een gebouw onderdeel uit van een ecosysteem die bestaat uit meerdere gebouwen in een publieke leefomgeving. Een Smart City waarin modulaire infrastructuren aan elkaar verbonden worden.  Hier zullen op zeer korte termijn grote slagen in gemaakt moeten worden omdat wij anders weer bezig zijn met het creëren van een korte termijn 'patchwork metropool'. Hier is niemand bij gebaat. 

Dit kunnen wij bereiken door over de diverse domeinen heen te kijken, integraal te investeren en kennis uit te wisselen tussen overheden, private partijen en kennisinstellingen. En laat hier nu net de crux zitten. 


 

4. Klaar voor een Smart Building?

Overtuigd van de toegevoegde waarde van een Smart Building?

Er is niks zo vervelend het wiel opnieuw uit te vinden en dezelfde fouten te maken die anderen al gemaakt hebben toch? Om ervoor te zorgen dat een smart building voor jou, en niet tegen jou, gaat werken is het van belang om tijdig met de juiste kennis aan tafel te zitten.  

Wilt u een keer geheel vrijblijvend sparren over de mogelijkheden van een Smart Buillding en hoe hier het beste mee om te gaan? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Wij zijn er om je te helpen.

Op basis van een zelf ontwikkeld design thinking canvas, noem het een agile stappenplan, komen wij samen snel tot een integrale (implementatie) strategie.